مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٠ مهر ۱۳٩۱

شانزدهم اکتبر روز جهانی غذا است. . اولین بار سازمان ملل متحد در سال 1945 پیشنهاد کرد 16 اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی غذا انتخاب شود. روز جهانی غذا توسط کشورهای عضو فائو در بیستمین کنفرانس این سازمان در نوامبر سال 1979که در واقع تأسیس فائو است، نام‌گذاری شد. از آن به بعد هر سال 150 کشور جهان بزرگداشت این روز را برای توجه دادن به سایه سیاه فقر و گرسنگی و داشتن حداقل غذایی که بتواند سلامت آنها را تضمین نماید برگزار می نمایند .

 در این روز، سازمان‌های بین‌المللی، به انگیزه برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه‌سازی برای جلوگیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط‌زیست، تلاش می‌کنند.

استفاده از تجربیات، نحوه تغذیه، انتقال فن‌آوری از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، موجب رونق و پیشرفت در صنعت مواد غذایی در ملل جهان سوم می‌شود. روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان‌های به خواب رفته و روز همدردی با گرسنگانی است که از ابتدایی‌ترین حق زندگی، یعنی غذا محرومندو در این محرومیت، دستان بی‌توانشان از دامان زندگی کوتاه می‌شود.

قدر غذا، این نعمت آغازین خلقت را بدانیم و با مصرف درست و عدم اسراف، با گرسنگان جهان همدردی کنیم. هنگام دور ریختن غذا به این بیندیشیم که این غذا می تواند گرسنه‌ای را برای یک روز هم که شده از گرسنگی و مرگ نجات دهد. از مصرف بی رویه غذا بپرهیزیم.

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٠ مهر ۱۳٩۱

 Caspian Journal of Applied Sciences Research


september 2012

Majid Koohani, Seyed Yousef Paighambari, Afshin Adeli, Ali Asghar Ghorbani


Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of Clupeonella cultriventris was studied in the fishing grounds of Guilan province during 1st January to 10th December 2011. There was a significant difference between the mean CPUE of different depths and seasons. The total lengths of 921 specimens were recorded during the study period ranged from 69 mm to 139 mm. The contribution of Common Kilka (C. cultriventris caspia), Big-eye Kilka (C. grimmi) and Anchovy Kilka (C. engrauliformis) from the total catch was 97.6, 1.08 and 1.3 %, respectively. Length–frequency distribution of the C. cultriventris had differed significantly among the examined seasons for seasonal variation in the size structure of their populations. The present study indicates that the season is important determinant of the capture rate and the size composition of lift net catches. Lowest CPUE was caught in spring season and highest was summer. The data collected in this study can be used as the basis for a long-term stock monitoring program in the region

http://www.cjasr.com/images/manuscripts/September%202012/CJASR-12-10-48.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :