مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلی ِ Afshin Adeli - ۱ خرداد ۱۳٩٢

مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر- گرگان 9 آبان 1391

چکیده:

با ارزیابی اهداف کمی و شاخص های برنامه و عملکرد تولیدات صیادی استان های گیلان، مازندران و گلستان، در برنامه چهارم توسعه به تفکیک استان، انواع صید، درصد تحقق، رشد، و رتبه آنها، مقایسه گردید که در طول برنامه  4/25 درصد بیش از برنامه پیش بینی شده از ذخایر دریای خزر بهره برداری صورت گرفته و بهترین تحقق برنامه در حوزه صید توسط استان گیلان (8/97 درصد) است و بیشترین صدمه به ذخایر دریا بدلیل انحراف از برنامه توسط استان مازندران صورت گرفته است. رشد کل بهره برداری 9/10 درصد بوده که رشد عملکرد برای استان گلستان دقیقاً مطابق برنامه و  برای دو استان دیگر بیش از برنامه بوده است. در حوزه صید ماهیان استخوانی 99 درصد برنامه محقق شده که رشد عملکردی معادل 6/3 درصد در مقابل 3/12 درصد برنامه وجود دارد. در حوزه ماهیان خاویاری نیز 1/64 درصد برنامه محقق شده و رشد کاهش چشمگیری داشته است. در بهره برداری از کیلکا ماهیان نیز که تنها در دو استان صورت می گیرد، بدلیل حجم ناوگان صیادی و هجوم شانه دار مهاجم پیش از آغاز برنامه چهارم توسعه، برنامه ای محتاطانه با رشد کاهشی 9/7 درصدی پیش بینی شد، که بیش از 4/77 درصد با رشد 4/5 درصد بهره برداری صورت گرفته است که بر اثر  تلاش های صیادی استان مازندران می باشد.

کلید واژه: دریای خزر، ارزیابی برنامه، استانهای شمالی، صیادی،

 


 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :