مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٢ مهر ۱۳٩٤

فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان، دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-52

چکیده
امروزه، مدیریت منابع آبی با برنامه ریزی از طریق انتخاب محل مناسب، انتخاب و ذخیره سازی گونه ماهی، اجرای قوانین و ارائه انواع خدمات جانبی، به فرآیندی سودآور، کارآفرین و مفرح بدل شده است. بررسی و استفاده از تجربیات توسعه ماهیگیری اجاره ای در جهان الگویی جهت برنامه ریزی بهتر از فعالیت اقتصادی مفرح و همخوان با محیط زیست ارائه می دهد. بطوری که در کنار توجه به محیط زیست به اقتصاد آن نیز توجه خواهد شد. مدیریت منابع آبی در کنار مدیریت منابع انسانی تنها بخشی از فرآیند مدیریتی این فعالیت در کنار بهره مندی از خدمات بیمه، فروش مجوز و تجهیزات، آموزش، اشتغال، امنیت و برقراری آرامش است که در کشور نیازمند توجه ویژه است. ایران علاوه بر صید بالغ بر 38 هزار تن ماهی از منابع آبی داخلی، دارای منابع آبی فراوانی جهت مدیریت و برنامه ریزی صید ورزشی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی اسنادی نظام بهره برداری منابع آبی ایران ملاحظات اجرایی را جهت بهبود سرمایه گذاری و توسعه فعالیت ماهیگیری اجاره ای ارائه می دهد.

برای دستیابی به مقاله کامل به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://japu.gau.ac.ir/article_2489_404.html

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :