مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۳٠ آبان ۱۳٩٤

مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر،سال نهم، شماره یکم، بهار 94 / صفحات: 110-103

چکیده:

با تأکید بر نقش و اهمیت مصرف ماهی بر سلامت مصرف­کنندگان و شکل عرضه آن، در این تحقیق رفتار مصرف­کنندگان نسبت به تفاوت ماهی وحشی و پرورشی (از نظر مزه، قیمت، بو، ارزش­غذایی و... ) در شهر گرگان بررسی شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی، روش نمونه­گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه بود. نمونه آماری در این تحقیق 284 خانوار از ساکنین شهر گرگان بودند که پرسش­نامه برای آن­ها تکمیل شده­است. برای توصیف خصوصیات جمعیت­شناختی از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و از آزمون­های آماری استنباطی شامل آزمون مربع خی برای بررسی معنی­دار بودن داده­ها و آزمون فرضیات تحقیق و در نهایت صحت و عدم صحت فرضیات از طریق فرض H0 و H1 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف­کنندگان نظر مساعدتری نسبت به ماهیان وحشی (دریایی) به­ویژه در رابطه با مزه، بو و ارزش­غذایی دارند و ماهیان وحشی را از جهت عوامل مذکور ارجح­تر از ماهیان پرورشی می­دانند و اکثر پاسخ­گویان نسبت به تفاوت بین ماهی پرورشی و وحشی آگاهی دارند اما آنها را تشخیص نمی دهند.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :