مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب

١ - کاردانی ناپیوسته تکنولوژی شیلات

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-d-1.pdf

٢ - کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی عمل آوری فرآورده های شیلاتی

http://curriculums.uast.ac.ir/kardani.agr/agr.2.2.03.PDF

٣ - کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی صید و بهره برداری

http://curriculums.uast.ac.ir/kardani.agr/agr.2.2.02.pdf

۴ - کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تکثیر و پرورش ( ٢ گرایش)

http://curriculums.uast.ac.ir/kardani.agr/agr.2.2.04.pdf

۵ - کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

http://curriculums.uast.ac.ir/kardani.agr/Agr.2.2.58.pdf

۶ - کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تکثیر و پرورش میگو ( بازنگری شده ١٧/٨/٨٨)

http://curriculums.uast.ac.ir/kardani.agr/Agr.2.2.65.pdf

٧ - کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی بهداشت آبزیان( بازنگری شده ۵/۵/٨٨)

http://curriculums.uast.ac.ir/kardani.agr/Agr.2.2.64.pdf

٨ - مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی -شیلات ( ۴ گرایش)

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-b-1.pdf

٩ - مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی - شیلات

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-bd-1.pdf

١٠ - دوره کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تکثیر و پرورش آبزیان

http://curriculums.uast.ac.ir/karshenasy.agr/agr.4.2.05.pdf

١١ - مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی  صید و بهره برداری آبزیان

http://curriculums.uast.ac.ir/karshenasy.agr/agr.4.2.08.pdf

١٢ - مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی  فرآوری محصولات شیلاتی

http://curriculums.uast.ac.ir/karshenasy.agr/Agr.4.2.11.pdf

١٣ - مقطع کارشناسی ارشد شیلات (منسوخ شده)

http://www.iausep.com/Silabes/45160.pdf

١۴ - مقطع کارشناسی ارشد بیولوژی ماهیان دریا

http://www.iausep.com/Silabes/35120.pdf

١۵ - مقطع کارشناسی ارشد علمی کاربردی مدیریت شیلاتی

http://curriculums.uast.ac.ir/KARSHENASI-ARSHAD/ms...17.pdf

16 - مقطع کارشناسی ارشد مهندسي منابع طبيعي - صيد و بهره برداري آبزيان

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-m-6.pdf

17 -مقطع کارشناسی ارشد مهندسي منا بع طبيعي - بوم شناسي آبزيان شيلاتي

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-m-3.pdf

18 - مقطع کارشناسی ارشد مهندسي منابع طبيعي - فرآوري محصولات شيلاتي

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-m-5.pdf

19- مقطع کارشناسی ارشد مهندسي منابع طبيعي- تکثيروپرورش آبزيان

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-m-4.pdf

20 - مقطع دکتری شیلات

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-p-1.pdf

21 - مقطع دکتری تکثیر و پرورش آبزيان

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-3-p-2.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :