مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب

1- کاردانی ناپیوسته تکنولوژی محیط زیست

 http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-d-1.pdf

2- کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-bd-1.pdf

3-کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی - احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی

 http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-bd-2.pdf

4-کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي منابع طبيعي - بيابان زدايي

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-m-1.pdf

5- کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي منابع طبيعي - مديريت مناطق بياباني

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-m-2.pdf

6- کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست در 3 گرايش(زيستگاه ها و تنوع زيستي-آلودگي محيط زيست-ارزيابي و آمايش سرزمين)

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-m-3.pdf

7- کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي منابع طبيعي - همزيستي با بيابان با 3 گرايش: 1- توليدات گياهي و دامي 2-محيط زيست و منابع طبيعي 3-تو سعه و عمران مناطق بياباني

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-m-3.pdf

8- مقطع دکترای تخصصی محيط زيست با 3 گرايش(تنوع زيستي-آمايش سرزمين-آلودگي محيط زيست)

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-p-1.pdf

9-مقطع دکترای تخصصی محيط زيست - بیابانزدایی

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/4-b-5-p-2.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :