مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب

١ - مجله علمی شیلات ایران ( فارسی):

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1037&Name=مجله%20علمی%20شیلات%20ایران%20(فارسی)&SAN=2

2 - مجله علوم شیلاتی ایران ( انگلیسی):

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1231&Name=مجله%20علوم%20شیلاتی%20ایران%20(انگلیسی)&SAN=2

3 - پژوهش و سازندگی:

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1069&Name=پژوهش%20و%20سازندگی&SAN=2

4 - مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران:

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1105&Name=مجله%20تحقیقات%20دامپزشکی%20(دانشگاه%20تهران)&SAN=2

5 - علوم کشاورزی و منابع طبیعی:

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=1050&Name=علوم%20کشاورزی%20و%20منابع%20طبیعی&SA

٦ - فصلنامه دنیای آبزیان:

http://www.magiran.com/magarchive.asp?mgID=3332

٧ - ژورنال The North American Journal of Fisheries Management

http://afsjournals.org/loi/fima

٨ - ژورنالJournal of Environmental Planning and Management

 http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713429786~tab=issueslist

٩- Journal of the World Aquaculture Society

http://www.citeulike.org/journal/bsc-jwas

١٠- Journal Aquaculture Economics & Management   

http://www.onefish.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xOTU4LjIzMDMyMyY2PWVuJjMzPXdlYi1zaXRlcyYzNz1pbmZv

 ١٢ - Asian Fisheries Science

http://www.asianfisheriessociety.org/modules/library/viewcat.php?&cid=13

١٣ - Aquaculture

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486

١٤- Aquaculture Research

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118545114/toc?func=showIssues&code=are

١٥ - Aquaculture International

http://www.springerlink.com/content/100128

١٦ - فصلنامه شیلات

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4195&Name=شيلات&

 

 

SAN=9

17 - فصلنامه شيلات (منابع طبيعي ايران)

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4196&Name=شيلات%20(منابع%20طبيعي%20ايران)&SAN=2

18 -بیولوزی دریا

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4346&Name=بيولوژي%20دريا&SAN=9

19- فصلنامه پژوهش هاي علوم و فنون دريايي

http://www.sid.ir/fa/JournalList.asp?ID=4323&Name=پژوهش%20هاي%20علوم%20و%20فنون%20دريايي&

 

 

 

SAN=9

20 -

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :