مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب

 

در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد، رشته ها و گرایش های ذیل، مرتبط با علوم و فنون دریایی در دانشگاه های کشور دایر است:

مهندسي منابع طبيعي  شیلات گرايش تكثيرو پرورش آبزيان
دانشگاه زابل "
دانشگاه شهرکرد "
دانشگاه اروميه "
دانشگاه تربيت مدرس "
دانشگاه تهران "
دانشگاه صنعتي اصفهان "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان "
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري "
دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار "
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان "
دانشگاه خلیج فارس بوشهر "
دانشگاه گيلان "
دانشگاه هرمزگان "
موسسه غیر انتفاعی خزر محمود آباد "
مجتمع اموزش عالي گنبد "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان  "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان "
مهندسي منابع طبيعي  شیلات گرايش فرآوري محصولات شيلاتي
دانشگاه تربيت مدرس "
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان "
دانشگاه زابل "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري "
دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار "
موسسه غیر انتفاعی تجن قائمشهر "
موسسه غیر انتفاعی خرد بوشهر  "
مهندسي منابع طبيعي  شیلات گرايش بوم شناسي ابزيان
دانشگاه تهران "
دانشگاه صنعتي اصفهان "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان "
دانشگاه هرمزگان "
دانشگاه گيلان "
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر "
دانشگاه شهرکرد "
مجتمع اموزش عالي گنبد "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري "
مهندسي منابع طبيعي  شیلات گرايش صيد و بهره برداري آبزيان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان "
موسسه غیر انتفاعی رودکی تنکابن "
زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
دانشگاه تربيت مدرس "
دانشگاه شهيد بهشتي "
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر "
دانشگاه گيلان "
دانشگاه هرمزگان "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات "
زيست شناسي دريا گرايش آلودگي دريا
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات "
زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات "
زيست شناسي دريا گرايش گياهان دريا
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
علوم دريايي و اقيانوسي گرايش فيزيك دريا
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر "
دانشگاه هرمزگان "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات "
علوم دريايي و اقيانوسي هيدروگرافي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
آلودگي و حفاظت محيط زيست دريا "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
شيمي شيمي دريا
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات "
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :