مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
دانشگاه رشته
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   تکثیر و پرورش
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر "
دانشگاه هرمزگان "
دانشگاه تهران "
دانشگاه تربیت مدرس "
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری "
دانشگاه ارومیه "
موسسه تحقیقات شیلات ایران (اهواز) "
موسسه تحقیقات شیلات ایران (انزلی) "
موسسه تحقیقات شیلات ایران (بوشهر) "
موسسه تحقیقات شیلات ایران (رشت) "
دانشگاه تربیت مدرس فرآوری محصولات شیلاتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  "
موسسه تحقیقات شیلات ایران (انزلی) "
موسسه تحقیقات شیلات ایران (بندرعباس) "
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  بوم شناسی آبزیان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  تولید و بهره برداری آبزیان
دانشگاه هرمزگان "
مجتمع آموزش عالی گنبد

"

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :