مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۳ بهمن ۱۳۸۸

تحلیلی به مناسبت قانون تاسیس سازمان شیلات ایران

هفته نامه برنامه - شماره ٧٢ - شنبه ١٣ تیر ١٣٨٣

http://www.spac.ir/barnameh/n-barnameh1-206/barnameh72%20pdf.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :