مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٤ مهر ۱۳٩٢

کنوانسیون تجارت جهانی گونه های گیاهی و جانوری درخطر انقراض
Convention on International Trade of Endangered species of Wild flora and Fauna

این کنوانسیون در ابتدا توسط 26 کشور درسال 1973 در واشنگتن امضا شد و از اول جولای 1975 به اجرا گذاشته شد. حفاظت از باقیمانده ذخایر گونه های گیاهی وجانوری در خطر انقراض هدف اصلی این کنوانسیون است.

سایتس که درحال حاضر 175 عضو داردوکشور ایران هم از جمله اعضای آن است ، مکانیزمهای مناسبی برای کنترل تجارت گونه های گیاهی وجانوری درخطر انقراض ، دربین کشورهای عضو تعریف می کند.

این کنوانسیون سه پیوست دارد که هریک از گونه های جانوری وگیاهی طبق میزان آسیبی که به ذخایر آنها وارد شده است ، دریکی از این سه پیوست قرار می گیرند.

    پیوست شماره یک

این پیوست شامل گونه هایی است که کاملا" درخطر انقراض قراردارند وتجارت آنها دربین کشورهای عضو یا بطورکلی ممنوع بوده یا درشرایط بسیارخاص ومحدودی صورت می گیرد.

    پیوست شماره 2

برخلاف گونه های فهرست شده درپیوست شماره یک ، گونه های قرارگرفته دراین پیوست درخطر انقراض سریع قرارندارند اما به منظور پیشگیری از رسیدن به آن مرحله از خطر انقراض درآینده ، لازم است تجارت آنها در بین کشورهای عضو تحت نظارت وکنترل قرارگیرد.

    پیوست شماره 3

این پیوست شامل گونه هایی است که برخی از کشورهای عضو، با توجه به شرایط خاص خود، از سایتس درخواست کرده اند مقررات خاصی را برای واردات وصادرات آنها در بین کشورهای عضو وضع نماید.

باید اضافه کرد که از 27 گونه ماهی استورژن که در سطح جهان زندگی می کنند، دوگونه که در امریکای شمالی یافت می شود در پیوست شماره یک قرارداشته و باقی در پیوست شماره 2 فهرست شده اند.

ایران به عنوان یکی از اعضاء فعال کنوانسیون سایتس همواره موضوع ذخایر طبیعی را مورد توجه خاص قرارداده و برای حفاظت از آنها در مقابل خطر انقراض تلاش کرده است . و ضمن همکاری از طریق اقداماتی از قبیل استاندارد کردن روشهای صید و تولید و رها سازی میلیون ها بچه ماهی در هر سال وب سیاری اقدامات مفید دیگر ، تلاش کرده به پیشبرد اهداف کنوانسیون کمک کند.

http://www.cites.org/

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :