مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٦ بهمن ۱۳۸۸

 

فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 12 ،سال سوم، تابستان 1385

http://www.irpds.com/FileEssay/noor-88-10-20-2.pdf 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :