مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۳ آبان ۱۳٩۳

نشریه شیلات مجله منابع طبیعی ایران . دوره 67. شماره2. صفحه 251-261

برای دریافت فایل مقاله کامل به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://jfisheries.ut.ac.ir/article_51651_6836.html

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :