مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٠ اسفند ۱۳۸۸

دو ماهنامه اقتصاد و بازاریابی شیلات، سال اول، شماره اول، بهمن و اسفند ١٣٨٣

http://up.iranblog.com/37261/1267437020.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :