مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱ خرداد ۱۳٩٢

مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر- گرگان 9 آبان 1391

چکیده:

با ارزیابی اهداف کمی و شاخص های برنامه و عملکرد تولیدات صیادی استان های گیلان، مازندران و گلستان، در برنامه چهارم توسعه به تفکیک استان، انواع صید، درصد تحقق، رشد، و رتبه آنها، مقایسه گردید که در طول برنامه 25.4 درصد بیش از برنامه پیش بینی شده از ذخایر دریای خزر بهره برداری صورت گرفته و بهترین تحقق برنامه در حوزه صید توسط استان گیلان (97.8 درصد) است و بیشترین صدمه به ذخایر دریا بدلیل انحراف از برنامه توسط استان مازندران صورت گرفته است. رشد کل بهره برداری 10.9 درصد بوده که رشد عملکرد برای استان گلستان دقیقاً مطابق برنامه و  برای دو استان دیگر بیش از برنامه بوده است. در حوزه صید ماهیان استخوانی 99 درصد برنامه محقق شده که رشد عملکردی معادل 3.6 درصد در مقابل 12.3 درصد برنامه وجود دارد. در حوزه ماهیان خاویاری نیز 64.1 درصد برنامه محقق شده و رشد کاهش چشمگیری داشته است. در بهره برداری از کیلکا ماهیان نیز که تنها در دو استان صورت می گیرد، بدلیل حجم ناوگان صیادی و هجوم شانه دار مهاجم پیش از آغاز برنامه چهارم توسعه، برنامه ای محتاطانه با رشد کاهشی 7.9 درصدی پیش بینی شد، که بیش از 77.4 درصد با رشد 5.4 درصد بهره برداری صورت گرفته است که بر اثر  تلاش های صیادی استان مازندران می باشد.

کلید واژه: دریای خزر، ارزیابی برنامه، استانهای شمالی، صیادی،

 


 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :