مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩

فصلنامه علمی- صنفی دامپزشک ، سال دوم ، شماره ۴، تابستان ١٣٧٨

برای مشاهده مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://up.iranblog.com/Files/d0b23b5417f5498480df.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :