مقاله : بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان

مجله علمی شیلات ایران، تابستان 1386، شماره ٢ ، صفحه 117-126

 

چکیده:

برای آگاهی از تغییر رفتار مصرف شهروندان تهرانی نسبت به محصولات شیلاتی در سال 1384 با تکمیل پرسشنامه از 316 خانوار در هر یک از مناطق 22 گانه تهران آمارگیری تصادفی و مستقل بعمل آمد تا با تحقیقی مشابه در سال 1380 برای برنامه های توسعه بازاریابی مورد مقایسه قرار گیرد. برای محاسبات آماری، بر حسب نوع پرسش و آماره بکاررفته در تحلیل استنباطی پژوهش، برای آماره های ناپارامتریک از آزمونهای فریدمن، کای دو و آماره های پارامتریک از آماره z (توزیع نرمال)‌ و در نهایت ضریب فی کرامر در نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد، کیفیت، تازگی و بهداشتی بودن محل توزیع، بیشترین نقش را در تصمیم برای خرید دارند. ضمن اینکه قیمت خرید و بسته بندی در مقایسه با سال 1380، اولویتی برابر دارند و رابطه معنی دارنی نیز بین سطوح درآمدی خانوارهای تهرانی و گرایش مصرفی آنها وجود ندارد. 16.6 درصد به کسانی که ترجیح می دادند آبزیان را بسته بندی شده خریداری کنند افزوده شده و به 62.3 درصد رسیده است. مصرف سرانه آبزیان از 2.8 به 3.46 کیلوگرم افزایش یافته است.
گرایش مصرفی خانوارها با توجه به افزایش قیمت آبزیان دریایی به سمت آبزیان پرورش سوق یافته بطوریکه مایه قزل آلا بدلیل رشد قابل توجه تولید و ترویج زنده فروشی آن، در اولویت اول مصرف قرار گرفته است.

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=436607

/ 0 نظر / 15 بازدید