مقاله: چالش در مهاجرت پذیری و تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری خزر

فصلنامه مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه، شماره ٣٧، بهار ١٣٨١

برای دستیابی به اصل مقاله به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

http://up.iranblog.com/Files/bc63c80d12194acfa4fd.pdf

/ 0 نظر / 34 بازدید