مقاله : ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد

نویسندگان: دکتر قباد آذری تاکامی، مهندس افشین عادلی، دکتر رضا شهیدی‏۱۳۷۹

چکیده :
برای شناخت بهترین مولدهای ماده کپور نقره ای بر روی 186 مولد ماده ، ریخت سنجی و اندازه گیری صفات تولید مثلی انجام شد. و از میان آنها 9 مولد براساس ضریب چاقی جهت بررسیهای بعدی انتخاب شدند. پارامترهای اندازه گیری شده عبارت اند از : طول کل ، طول استاندارد ، وزن بدن ، ضریب فولتون ، ارتفاع بدن ، نسبت فربهی بدن ، طول سر و سن ، پس از تکثیر مصنوعی مولدین مشخصات تخمها و مراحل انکوباسیون شامل میزان باقیماندگی تخم در دوره انکوباسیون ، وزن تخمدان ، هم آوری کاری ، هم آوری نسبی ، درصد تخمهای لقاح یافته و لاروهای حاصل بررسی شدند. در مورد هر مولد ماده عملیات تکثیر مصنوعی به طور مجزا انجام گرفت. لاروهای حاصله در استخرهای خاکی جداگانه جهت تعیین کیفیت بچه ماهیان تا مرحله انگشت قد ، پرورش داده شدند. با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر مناسب بودن مولدین +5 ، +6 و +7 ساله بررسی روی این سه رده سنی که به ترتیب مولدین مربوطه ضریب فولتون معادل 2/2K> ، 2K< و 2/2<K<2 داشتند صورت گرفت . مولدین با ضریب فولتون بیشتر از 2/2 نسبتاً از لحاظ سلامتی و بقاء و سایر مواردی که در گزینش مولد ماده خوب در نظر گرفته میشود برتری داشتند.

http://journals.ut.ac.ir/download?service=articleFileService&f=I32Cq6YooqE%3D

/ 0 نظر / 9 بازدید