مقاله : نقش بسته بندی آبزیان بر رفتار مصرفی خانوارهای شهر تهران

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،فروردین- اردیبهشت 1386; 14(ویژه نامه منابع طبیعی (ضمیمه)):91-99.

چکیده:

با تاکید بر نقش بسته بندی، رفتار مصرفی 316 خانوار با نمونه آماری مستقل در هر یک از مناطق 22 گانه شهر تهران در بهار سال 1384 بررسی گردید. در روش آماری بر حسب نوع سوال و آماره بکار رفته در تحلیل استنباطی پژوهش برای آماره های ناپارامتریک: از آزمون های فریدمن، کای دو و آماره های پارامتریک شامل: آماره Z (توزیع نرمال) و در نهایت ضریب فی کرامر استفاده شد، بطوری که رابطه معنی داری بین سطوح درآمدی خانوارها تهرانی و گرایش مصرفی آنها وجود نداشت و عواملی مانند کیفیت و تازگی و بهداشتی بودن محل توزیع بیشترین نقش را در تصمیم خرید آنها داشتند. قیمت آبزیان و بسته بندی مطلوب، اولویتی برابر داشتند و 62.3 درصد ترجیح می دادند آبزیان را بسته بندی شده خریداری کنند. مصرف سرانه هر فرد در شهر تهران 3.46 کیلوگرم برآورد شد. مصرف کنندگان آبزان بسته بندی شده خواهان درج ارزش غذایی و افزایش توانایی مدت نگهداری بسته، درج زمان تولید، کد بهداشتی و داشتن بر چسب معتبر و اطلاعت در مورد طبخ آبزیان و راحت باز شدن بسته بندی هستند. گرایش مصرف خانوارها به علت افزایش جمعیت آنان و قیمت آبزیان در نتیجه کاهش ذخایر دریای و بهره برداری از آنها، به سمت آبزیان پرورشی بخصوص قزل آلا سوق یافته است. پس رفتار مصرف کنندگان و تصمیم خرید آنها متاثر از اقتصاد روز و جهت گیری های شیلات در توسعه آبزی پروری بوده است. عدم اطمینان از تازگی و بهداشتی بودن آبزیان نیز از دلایل عمده عدم مصرف آن است، که باعث گرایش شهروندان به خرید از نمایندگی هیا شیلات شده است که نیازمند تبلیغات و هدایت مصرف کنندگان به سوی سایر مکان های معتبر توزیع است. این تحقیق لزوم مدیریت بازاریابی با استفاده از تحقیقات بازاریابی و افزایش اطلاع رسانی در جهت آگاهی دادن به مزایای بسته بندی در جهت کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده و ساماندهی کانال های توزیع را برای افزایش مصرف سرانه خاطر نشان می سازد و بر ایجاد آژانس های اطلاع رسانی و تحقیقات بازاریابی و پژوهش بیشتر در این زمینه تاکید می نماید.

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5141386v0110.pdf

 

/ 0 نظر / 22 بازدید