مواد امتحانی آزمون دکترای سال 91 رشته های علوم و فنون دریایی و محیط زیست

 

زمان ثبت نام: 90/10/25 الی 90/11/2

زمان آزمون: 1/25/ 91

رشته  مواد امتحانی   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (اکولوژی و  شیلات    ماهی شناسی)  -تکثیر و پرورش مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد -تکثیر و   پرورش تکمیلی (ماهی، آبزیان و غذای زنده)، مدیریت آبزی   پروری (بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه)   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (اکولوژی و  شیلات ماهی شناسی)  -فرآوری محصولات شیلاتی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد فرآوری   آبزیان (روشهای تکمیلی فرآوری، مدیریت فرآوری محصولات   شیلاتی)، فناوری آبزیان (بیوتکنولوژی فرآوردههای شیلاتی،   کنترل کیفی تکمیلی)   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (اکولوژی و   ماهی شناسی)  شیلات مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شناخت  -بوم شناسی آبزیان شیلاتی منابع آبی (لیمنولوژی، بوم شناسی تکمیلی)، مدیریت اکوسیستم ها (   پویایی شناسی و ارزیابی ذخایر، ارزیابی و حفاظت اکوسیستم های   آبزی)   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (اکولوژی و   ماهی شناسی)  شیلات مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد فناوری  -تولید و بهره برداری پیشرفته صید (اصول و روشهای صید آبزیان روشهای صید  صید تکمیلی آبزیان)، طراحی ادوات صیادی (تعمیر و نگهداری ادوات و   شناسائی آلات و ادوات صیادی) محیط زیست مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آلودگی آب و  آلودگی های محیط زیست خاک  آلودگی هوا)   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (مدیریت   مواد زاید جامد  آلودگیهای صنعتی) محیط زیست مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (بوم شناسی  بومشناسی و مدیریت حیات وحش مهره داران  مبانی مدیریت حیات وحش  زیست شناسی حفاظت)   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (اکولوژی   حیات وحش تکمیلی  مدیریت پارکها و حیات وحش) محیط زیست مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (ارزیابی محیط  ارزیابی محیط زیست (GIS زیست  سامانه های اطلاعات جغرافیایی   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد(آمایش   سر زمین  ارزیابی اثرات توسعه) علوم دریایی و اقیانوسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل فیزیک دریا (مکانیک سیالات، فیزیک عمومی)   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل   (فیزیک دریا و تئوری امواج جزر و مد) علوم دریایی و اقیانوسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زیست شناسی دریا) (فیزیولوژی جانوران آبزی، بیولوژی دریا)  جانوران دریا مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل   (جانورشناسی دریا، بوم شناسی پیشرفته دریا)

با آرزوی موفقیت

/ 0 نظر / 31 بازدید