رشته های کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست

 

دکترای  محیط زیست    گرایش محیط زیست
دانشگاه تهران    "
دکترای  محیط زیست    گرایش آلودگی های محیط زیست
دانشگاه تهران    "
دکترای  محیط زیست    گرایش آمایش محیط زیست
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان    
دانشگاه صنعتي اصفهان    
دانشگاه ملایر    "
مهندسي منابع طبيعي  کارشناسی ارشد  محیط زیست    محیط زیست
دانشگاه اراک    "
دانشگاه تهران    "
دانشگاه  حکیم سبزواری    "
دانشگاه تربيت مدرس    "
پردبس دانشگاه تهران در جلفا    "
دانشگاه صنعتي اصفهان    "
دانشگاه  کاشان    "
موسسه غیر انتفاعی بهاران    "
دانشگاه کردستان    "
دانشگاه  شهید بهشتی    "
دانشگاه ملایر    "
مهندسي منابع طبيعي  کارشناسی ارشد محیط زیست    گرایش آلودگی های محیط زیست
دانشگاه  شهید بهشتی    "
دانشگاه صنعتي اصفهان    "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان    "
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان    "
دانشگاه بیرجند    "
دانشگاه گیلان    "
آموزشکده محیط زیست کرج    "
مهندسي منابع طبيعي کارشناسی ارشد محیط زیست    گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
دانشگاه بیرجند    "
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان    "
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان    "
دانشگاه گیلان    "
دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان    "
دانشگاه یزد    "
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق    "
مهندسي منابع طبيعي  کارشناسی ارشد محیط زیست    گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان    "
دانشگاه گیلان    "
دانشگاه  شهید بهشتی    "

/ 0 نظر / 41 بازدید