سرفصل دروس مقاطع تحصیلی رشته های علوم دریایی

1- کارشناسی پیوسته اقیانوس شناسی

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/7-3-b-1.pdf

2- کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/7-2-m-1.pdf

3- کارشناسی ارشد نا پیوسته اقیانوس شناسی فیزیکی

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/7-3-m-1.pdf

4- کارشناسی ارشد ناپیوسته محیط زیست دریا

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/7-3-m-2.pdf

5- کارشناسی ارشد نا پیوسته زیست فناوری دریا

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/7-3-m-3.pdf

6- کارشناسی ارشد نا پیوسته دریانوردی با گرایش حمل و نقل دریایی

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/7-4-m-2.pdf

7- کارشناسی ارشد نا پیوسته مهندسی سواحل

http://gostaresh.msrt.ir/Files/Course/7-4-m-1.pdf

 

/ 0 نظر / 28 بازدید