نمونه فهرست پایان نامه (ویژه دانشجویان)

فهرست مطالب در نگارش پایان نامه و شرایط آغاز کار

 دانشجویان عزیزی که اینجانب افتخار راهنمایی پایان نامه شان را بر عهده دارم و در موضوعات، مدیریتی، اقتصادی  و بازاریابی پایان نامه می گذرانند می بایستی در نهایت مطالب را در فهرستی نظیر فهرست ذیل دسته بندی نمایند

فصل اول - کلیات

مقدمه..............................................

1-1- درج یک عنوان کلی از موضوع پایان نامه که مقدمه ای به عنوان وضع موجود و دلایل و ضرورت کار و اهمیت ان نشان می دهد مثلا اگر موضوع پایان نامه بررسی مصرف ماهی در جامعه و محیط خاصی است میتوانید با تیتر"تعیین جایگاه آبزیان" یا اطلاعات اولیه مرتبط با کار شما اهمیت انرا برای خواننده ای که تصور و پس زمینه ای از موضوع ندارد  روشن نمایید

1-2- تحدید موضوع تحقیق.............................(این تیتر زیاد ضرورتی ندارد توجیهی است بر عواملی که موضوع تحقیق را تهدید می کند و روند اجرای انرا با مشکل مواجه می سازد)

1-3- بیان مساله اصلی تحقیق..........................

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق............................

1-5- هدف تحقیق.....................................

1-6- سئوالات اصلی تحقیق..............................

1-7- فرضیه‌های تحقیق................................

1-8- تعریف متغیرها و واژه‌های تخصصی تحقیق............

فصل دوم- چارچوب نظری و سوابق تحقیق

مقدمه..............................................

در این قسمت پیش از سابقه تحقیق چارچوب نظری را می نویسید منظور  اینست که شما با جستجوی منابع فارسی و انگلیسی در حد مناسب حداقل 30-40 صفحه موضوع مرتبط پایان نامه خود را مانند جزوه درسی با تیتر بندی که خودتان انجام می دهید بنویسید چون بعدا از این متن باید سوالاتی را طراحی کنید که اگر پرسشنامه داشتید  در ان استفاده می شود و پاسخ پاسخگو را با این چارچوب نظری صحیح باید مقایسه کنید مثلا هر وقت عنوان تحقیق شما " بررسی اگاهی کودکان از ارزش غذایی ماهی" بود پس در چارچوب نظری باید در مورد کل ارزش غذایی ماهی و نتایج تحقیقاتی که در این زمینه شده برای اگاهی خواننده بیاورید و سابقه تحقیق هم نام محقق ،محل و سال تحقیق، و نتیجه مختصر کار خواهد بود که در تیتر پایین می اورید

2-1- سابقه تحقیق...................................

مطابق نوشته بالا ابتدا تحقیق خارجی ها به ترتیب سال های گذشته تا حال حاضر و سپس محققینی که با زبان فارسی و در داخل کشورتحقیق مشابه یا نزدیک انجام داده اند را می اورید

2-2- جمع بندی سوابق تحقیق...........................

2-2- تفاوت‌ها و برتری‌های تحقیق.......................

بسیار مهم :

فصل دوم را پیش از شروع کار عملی و طراحی پرسشنامه باید انجام و تحویل دهید و در متن تحویلی منابع پایانی نیز که در این بخش استفاده شده را باید تحویل دهید ( این قسمت کاری است که بلافاصله بعد از اطمینان از پذیرش پروپوزال باید انجام دهید)

فصل سوم- مواد و روش‌ها

3-1- روش تحقیق.....................................

3-2- هدف و نوع تحقیق................................

3-3-رابطه سئوال‌های پرسشنامه با عوامل مؤثر بر تحقیق شما

این قسمت بعد از تحویل و پذیرش فصل دوم توسط اینجانب و با طراحی پرسشنامه با هماهنگی اینجانب توسط شما صورت می گیرد

3-4- جامعه آماری...................................

3-5- روش محاسبه تعداد نمونه.........................

3-6- روش جمع‌آوری داده‌ها.............................

3-7- روش سنجش روایی، پایائی و تحلیل داده‌ها...........

3-8- شرح جامعه آماری................................

فصل چهارم- نتایج

بخش اول- نتایج ویژگی‌های جمعیت شناختی و سئوال‌های فرعی تحقیق

مانند:

4-1-1- جنسیت نمونه آماری (A).......................

4-1-2-تعداد مصرف کنندگان ماهی(B)...................

4-1-3- سن نمونه آماری (C)..........................

4-1-4-شغل پاسخگویان (D)............................

4-1-5- محل تولد پاسخگویان (E)......................

4-1-6- سطح تحصیلات پاسخگو (F).......................

4-1-7- تعداد اعضاء خانواده نمونه آماری (G)     و غیره...............

بخش دوم - بررسی سئوال‌های فرعی

بخش سوم - آزمون فرضیه‌ها

بخش چهارم- جمع‌بندی نتایج

فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری

-پیشنهادات

الف- پیشنهادات مبتنی بر تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از آن

ب- پیشنهادات مبتنی بر مشاهدات و تجربه محقق در مراحل انجام تحقیق

ج- پیشنهادات کلان برای سیاست‌گذاری در سطح کشور

د- پیشنهادات برای ادامه تحقیق

-عناوین تحقیقاتی پیشنهادی

- محدودیت‌های تحقیق

الف- محدودیت مالی

ب- محدودیت زمانی

ج- محدودیت دسترسی به اطلاعات

د- محدودیت تجهیزات و ابزار و مواد پژوهش

ه- رفع محدودیت تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

ضمائم

شامل پرسشنامه

و فهرست جداول و اشکال

 

/ 0 نظر / 4 بازدید