فرم ها و آیین نامه های آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرم های آموزشی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی:

http://amoozesh.gau.ac.ir/stuForm.aspx?main=22


آیین نامه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان :

http://amoozesh.gau.ac.ir/mgh02.aspx?main=20

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

http://amoozesh.gau.ac.ir/stuFormArshad.aspx?main=31

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید