ارزیابی عوامل و موانع مؤثر بر مصرف سرانه ماهی در شهر ساری

چکیده

به منظور ارزیابی­موانع و عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در شهر ساری، تحقیقی میدانی با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بر روی مصرف­کنندگان ساروی صورت گرفت. 266 پاسخ­دهنده به­طور تصادفی با توجه به نگرش و درک­شان از مصرف ماهی در سال 1393 مورد پرسش قرار گرفتند. در ابتدا، تجزیه و تحلیل توصیفی (مثل فراوانی، میانگین و انحراف معیار) بر روی داده­ها صورت گرفت. سپس، برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن وجهت بررسی فاکتورهای مؤثر بر مصرف ماهی از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که قیمت و بوی ماهی موانع عمده مصرف ماهی بودند و درآمد، شغل و تعداد افراد خانوار با مصرف ماهی رابطۀ معنادار داشتند. همچنین، مشخص شده است که خواص و ارزش غذایی ماهی، مهمترین انگیزۀ مصرف ماهی در خانوارهای ساروی می­باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در زمینۀ موانع مصرف، باورها در مورد قیمت ماهی بیش از ویژگی­های ذاتی آن اهمیت داشته است. در پایان پیشنهاد شده است که سیاست­هایی برای کاهش هزینه­های تولید ماهیان  پرورشی به منظور کاهش قیمت تمام شدۀ ماهی، توسعۀ محصولات شیلاتی بدون بو مثل فیله و ناگت ماهی و ایجاد کمپین­های تبلیغاتی برای مصرف­کنندگان مورد توجه فعالان عرصۀ صنعت شیلات و سلامت اجتماعی قرار گیرد

/ 0 نظر / 73 بازدید